J.F.C Ali's A.F.U

About me.

  My name is Ali.
  -18 yrs old.
  - freshman.
single.
  Off to Orlando to go to Valencia.